NETWERK_STEUNPUNTEN_CULTUREEL_ERFGOED  
NETWERK_STEUNPUNTEN_CULTUREEL_ERFGOED      

Basistaken steunpunten

Helpdesk, spreekuur, bouwplan overleg, ruimtelijk planoverleg, advisering op locatie,
netwerkbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten, cursussen, website

 

Overige producten steunpunten
en provinciale organisaties

 

> Objectgerichte monumentenzorg

• Inventarisatie, waardering en beschrijving gemeentelijke monumenten
• Inventarisatie, waardering en beschrijving beschermde gezichten
• Inventarisatie, waardering en beschrijving watererfgoed
• Inventarisatie, waardering en beschrijving historische paden en wegen
• Inventarisatie, waardering en beschrijving erfgoed WOII
• Inventarisatie en waardering karakteristieke panden
• Bouwhistorisch onderzoek
• Onderzoek schaalvergroting beheer molens
• Bouwtechnische begeleiding
• Formulering uitgangspunten restauratie en onderhoud

 

> Cultuurhistorie in ruimtelijke ontwikkelingen

• Cultuurhistorische beschrijvingen en gebiedsinventarisaties
• Cultuurhistorische effectrapportages
• Belvederescan
• Beeldkwaliteitsplannen
• Erfgoednota's
• Structuurvisies
• Ervenconsulent
• Landgoederenconsulent

 

> Transformaties en herbestemmingen

• Waardestellingen met transformatiesadvies
• Voorbeeldboeken herbestemde erven en boerderijen
• Voorbeeldboeken herbestemde industriële gebouwen en complexen
• Herbestemmingsconsulent

 

> Archeologie

• Beoordeling rapporten van archeologisch (voor)onderzoek
• Advisering zichtbaar maken of publieksvriendelijke archeologische vindplaatsen
• Opstellen, beoordelen Plan van Eisen

 

> En verder

Projecten op het gebied van erfgoededucatie, publicaties, deelname aan monumentencommissies en commissies ruimtelijke kwaliteit, detachering bij gemeenten, berekening en beoordeling subsidiabele kosten (provinciale subsidies), advisering diverse erfgoedorganisaties, speciale websites

     
   

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player